Preloader
Vanaf 1 januari 2022

Algemene voorwaarden van fitdiet.nl

De Website wordt beschermd door auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere bepalingen van algemeen toepasselijk recht. Het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten op de Website in zijn geheel en op de afzonderlijke elementen ervan, met inbegrip van de inhoud, grafische voorstellingen, werken, ontwerpen en tekens die erin beschikbaar zijn, behoren toe aan de Dienstverlener of andere bevoegde derden. Het gebruik van Fit Diet Catering is mogelijk onder de in de verordeningen genoemde voorwaarden. De formule van deze Algemene Voorwaarden impliceert de vaststelling van algemene voorwaarden voor het gebruik van Fit Diet Catering. Deze voorwaarden, indien de klant besluit gebruik te maken van Fit Diet Catering, regelen in het bijzonder de regels voor het gebruik van de Website, met inbegrip van onze aansprakelijkheidskwesties. Wij nodigen u uit de voorwaarden te lezen.

Algemene voorwaarden van FIT CATERING B.V.

#1 Definities.

1) Verkoper : FIT CATERING B.V., tevens handelend onder de naam Fit Diet, statutair gevestigd te Van Heekstraat 27H, 3125 BNSchiedam, Nederland, ingeschreven in KvK 81406754, telefoon: +31633304171,e-mail: contact@fitdiet.nl

2. producten: Een reeks maaltijden met een calorische waarde van 1200 tot 5000 kcal die aan de Klant worden geleverd op dagen die inhet Bestelformulier zijn aangegeven.

3. clant: de natuurlijke persoon die niet handelt voordoeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, ofberoepsactiviteit met wie Verkoper een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt tesluiten

4. overeenkomst op afstand: overeenkomst gesloten metde Klant binnen een georganiseerd systeem voor het sluiten van overeenkomstenop afstand (binnen de Website), zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid vande partijen, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitendgebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

5. Overeenkomst/Order: iedere tussen Verkoper en deKlant tot stand gekomen Overeenkomst, waarmee Verkoper zich, tegen een naderovereengekomen prijs, jegens de Klant heeft verbonden tot het leveren van Producten.

6. werkdag - een dag van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële feestdagen.

7. leveringsgebied - het gebied waar de Productenworden geleverd, zoals aangegeven in de sectie onderaan de website van Verkoper.De belangrijkste steden en naburige plaatsen zijn aangegeven. De mogelijkheidvan levering op het door de Klant bij het plaatsen van een Order aangegevenadres wordt door de Verkoper bevestigd bij de aanvaarding van de Order voorverwerking. Indien een levering aan het door de Klant opgegeven adres nietmogelijk is, zal de Klant hiervan op de hoogte worden gebracht.

Website: de website van Verkoper, www.fitdiet.nl.

9. schriftelijk: communicatie op schrift, communicatieper e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog opde stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingenhiermee gelijk kan worden gesteld.

#2 Algemene bepalingen.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing opelk aanbod van Verkoper en iedere tot stand gekomen Overeenkomst. Door eenOvereenkomst met Verkoper aan te gaan, verklaard Klant zich met deze algemenevoorwaarden akkoord.

2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kanuitsluitend uitrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken.

3 In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van Verkoper en de Overeenkomst, prevaleert hetgeen in deOvereenkomst is opgenomen.

4 Verkoper is te allen tijde gerechtigd deze algemenevoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen van de algemene voorwaarden zullen per e-mail of via de website van Verkoper bekendgemaaktworden en treden zeven (7) dagen na de bekendmaking ervan in werking. De meestactuele algemene voorwaarden zijn via de website van Verkoper te raadplegen.Indien de Klant een nieuwe bestelling bij Verkoper plaatst na wijziging en/of aanvullingvan deze algemene voorwaarden, accepteert deze daarmee de gewijzigde en/ofaangevulde Algemene voorwaarden onherroepelijk.

5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van debepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overigebedingen onverlet. Partijen verplichten zich alsdan in onderling overleg tetreden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van hetaangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking vande oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

#3 Aanbod en totstandkoming van overeenkomst

1. Elk aanbod van Verkoper is vrijblijvend, ook ingeval daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld. Verkoper is nimmer verplicht een Order te aanvaarden dan wel Producten te leveren.

2. De Klant kan geen rechten ontlenen aan een aanbodvan Verkoper dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

Een aanbod van Verkoper geldt niet automatisch vooreventuele latere Overeenkomsten. Voor zover daarin geen wijzigingen zijnaangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens vantoepassing op latere Overeenkomsten zonder dat Verkoper gehouden is om dezealgemene voorwaarden steeds opnieuw aan de Klant ter hand te stellen.

4. iedere Overeenkomst komt tot stand op het moment dat het aanbod van de ene partij door de andere partij is aanvaard. Indien deaanvaarding afwijkt van het aanbod, komt de Overeenkomst niet conform dezeafwijkendeaanvaarding tot stand, tenzij Partijen ter zake toch totovereenstemming zijn gekomen.

5. de Overeenkomst is, onverminderd het bepaalde inhet voorgaande van dit artikel, in elk geval tot stand gekomen indien Verkopermet instemming van de Klant met de uitvoering van de werkzaamheden isaangevangen. Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om deOvereenkomst slechts aan te gaan op basis van ondertekening door de Klant vaneen eventueel daartoe door Verkoper opgemaakte offerte.

6. Indien de Klant de Overeenkomst (mede) namens eenandere natuurlijke persoon sluit, verklaart hij door het aangaan van deOvereenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Klant is naast deze persoon hoofdelijkaansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

#4 Plaatsen van een order.

1 De Verkoper biedt de Klant de mogelijkheid om viade Website een Order te plaatsen en Producten te kiezen voor een bepaald aantaldagen en leveringen.

(2) De Verkoper behoudt zich het recht voor om nieuwe Productenaan het aanbod toe te voegen. Het toevoegen van nieuwe Producten houdt geenwijziging van deze algemene voorwaarden in.

3. om een Order te plaatsen, geeft de Klant het doorde Verkoper aangeboden Product aan, met vermelding van het soort dieet, dedieetvariant en het caloriegehalte van de in het Product begrepen maaltijden,en de dagen waarop het Product zal worden geleverd. Behalve de aanduiding vanhet Product, verstrekt de Klant ook de gegevens die nodig zijn voor deuitvoering van de Bestelling, waaronder persoonsgegevens en het leveringsadres. Dewijze waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt beschreven in hetPrivacybeleid dat via de Website is te raadplegen.

4. na ontvangst van de Order stuurt de Verkoper aan deKlant, via e-mail naar het adres dat hijdens het plaatsen van de bestellingheeft opgegeven, een verklaring van aanvaarding van de Order, die tevens zijnbevestiging is.

5. De Orderbevestiging bevat de overeengekomenbestelvoorwaarden, met name de hoeveelheid en het soort Product, de totaal tebetalen prijs, alsmede de duur van het dieet.

6. De Klant heeft het recht om binnen 12 uur naontvangst van het bericht van de Verkoper bezwaar te maken tegen de inhoud vane Orderbevestiging. Het niet indienen van bezwaren binnen deze termijn staatgelijk met aanvaarding van de voorwaarden van de Orde.

7. Bij eventuele gezondheidsklachten, of in het gevalvan zwangerschap, moet de Klant een arts raadplegen of hij zondercontra-indicaties de Producten kan innemen.

8. De Klant verklaart dat er op het moment van het plaatsen van de Order geen contra-indicaties of beperkingen zijn ten aanzien van het eten van welke levensmiddelen dan ook.

#5 Levering en eigendomsvoorbehoud

1. Verkoper verplicht zich in te spannen om binnen dein de Overeenkomst opgegeven leveringstermijnen te leveren. De leveringstermijnis onder andere afhankelijk van de locatie van levering (binnen- of buitenland)en drukte bij de leveranciers. Bezorging vindt plaats tussen 14:00-23:00 uur. Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer tebeschouwen als fatale termijnen.

Bij niet tijdige aflevering dient de Klant Verkoperdaarvan schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn tegunnen om alsnog aan haar leveringsverplichting te voldoen.

3. Bij overschrijding van de leveringstermijn is Verkoperjegens de Klant nimmer tot vergoeding van de daardoor ontstane schade verplicht.

4. De door Verkoper geleverde Producten blijven ineigendom van Verkoper, totdat de Klant alle verplichtingen voortvloeiende uitde met Verkoper gesloten Overeenkomst is nagekomen, waaronder begrepen deverplichtingen wegens niet-nakoming van deze Overeenkomst.

5. indien de Klant zijn verplichting niet nakomt of ergegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Verkoper gerechtigdafgeleverde Producten waarop het in lid 4 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bijde Klant of derden die de zaken voor de Klant houden, weg te halen of weg tedoen halen. De Klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen opstraffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag,onverminderd het recht van Verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

De levertijd van de bestelling is als volgt:

- Een bestelling die op maandag wordt geplaatst, wordtop woensdag geleverd.

- Een bestelling die op dinsdag wordt geplaatst, wordtop donderdag geleverd.

- Een bestelling die op woensdag wordt geplaatst, wordt op vrijdag geleverd (alleen als de weekendoptie is geselecteerd).

- Bestellingen die op donderdag of vrijdag wordengeplaatst, worden op zondag geleverd.

7. de Klant kan het afleveradres van de Productenwijzigen tot 10.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de levering van debestelling. Indien de Klant het afleveradres na 10.00 uur wijzigt, zullen deProducten op het eerder aangegeven adres worden afgeleverd.

8 Indien Verkoper om welke reden dan ook geenuitvoering aan de Overeenkomst kan of wil geven en de Klant reeds voor deProducten heeft betaald, zal Verkoper het reeds betaalde aan de Klantretourneren, tenzij het niet kunnen of willen leveren aan de Klant is tewijten.

9 Indien de Producten na aflevering door eenderde wordt toegeëigend, is Verkoper niet aansprakelijk voor het niet nakomenvan de Overeenkomst. De levering van de Producten op het aangegeven adres wordtgedocumenteerd door het nemen van een foto.

#6 Prijs en Betaling Betaalmethoden.

1. Alle door Verkoper vermelde bedragen zijn inclusiefbtw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Verkoper is gerechtigd niet eerder (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Klant in gebreke is metde voldoening van een op hem rustende betalingsverplichting jegens Verkoper.

Betaling dient te geschieden volgens de door Verkoperaangeboden betaalmogelijkheden en binnen de door Verkoper aangegeven termijn.Verkoper staat de volgende betaalmogelijkheden toe: iDEAL, Bancontact, SEPA,Przelewy24, Paypal, Sofort en cash.

4. SEPA-overschrijving dienen plaats te vinden naar devolgende ING-bankrekening: NL66 INGB 0008 8275 78. De klant dient eenbevestiging van de SEPA-overschrijving te sturen naar order@fitdiet.nl. Indieneen bestelling via SEPA-overschrijving wordt betaald, dient de Klant uiterlijkom 10.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de levering een bevestiging van debetaling per e-mail te sturen.

5. Indien de Klant in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, wordt de Wet SchuldsaneringNatuurlijke Personen op hem van toepassing verklaard of zijnondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/ofvorderingen van de Klant wordt gelegd, in liquidatie treedt of wordt ontbonden,is de Klant gehouden bij Verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellenen zijn alle vorderingen van Verkoper op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Verkoper is gerechtigd de aan de Klant toekomendefacturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.

7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedthet verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van deKlant intreedt, is de Klant, over het openstaande bedrag, een rente van 2% permaand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maandwordt aangemerkt.

8. Alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klantverschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag en zullen tenminste € 100,- bedragen.

#7 Reclamaties en klachten.

1. De Klant verplicht zich de gekochte zaken bijaflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Klant na te gaan of hetgeleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:

- of de juiste zaken zijn geleverd;

- of de afgeleverde zaken metbetrekking tot kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;

- of de afgeleverde zaken inderdaadvoldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aande eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2. De Klant kan op een gebrek in de prestatie geenberoep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrekheeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij Verkoper ter zakeschriftelijk per aangetekend schrijven heeft geprotesteerd, hij Verkoper nietde gelegenheid heeft gebreken te controleren en herstellen, hij hetgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijkheeft doen in gebruik nemen, bewerken en verwerken, ofwel aan derden heeftdoorgeleverd.

3) Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 24 uur naontvangst van de Producten, waarbij hij aan bij Verkoper schriftelijk dient aante geven, onder overlegging van bewijsmateriaal, wat het gebrek is en wanneeren hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

4. Geringe, in de handel toelaatbare geachteafwijkingen, kunnen geen grond voor reclame opleveren.

5. Ook indien de Klant tijdig reclameert, blijft zijnverplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

#8 Aansprakelijkheid en vrijwaring.

1. Verkoper draagt geen aansprakelijkheid veroorzaaktdoor een onjuistheid of onvolledigheid in de door of namens de Klant verstrektegegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen vande Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, een doen of nalatenvan derden waarvan Verkoper afhankelijk is, zoals haar leveranciers, alsmedeeen andere omstandigheid die niet aan Verkoper kan worden toegerekend.

2. De aansprakelijkheid van Verkoper voor eentoerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, eenonrechtmatige daad of enig andere handelen of nalaten door Verkoper, dienswerknemers of door haar ingeschakelde derden, is beperkt tot de vergoeding vandirecte schade. De aansprakelijkheid van Verkoper ter zake van directe schadeis per gebeurtenis (waarbij een reeks met elkaar samenhangende gebeurtenissenwordt beschouwd als één gebeurtenis) ten aanzien van van een Klant niet meer danhet totale bedrag dat de Klant aan Verkoper uit hoofde van de Overeenkomstheeft betaald in de twaalf (12) kalendermaanden voorafgaand aan die gebeurtenis(ex. BTW). De totale aansprakelijkheid van Verkoper is echter in geen gevalhoger dan € 150,= (ex. BTW).

3. directe schade in de zin van het vorige artikellidbetekent uitsluitend:

(a) zaakschade;

b) redelijkerwijs gemaakte onkosten die de Klantzou moeten maken om ervoor te zorgen dat de prestaties van Verkoper inovereenstemming zijn met de Overeenkomst;

c) redelijkerwijs door de Klant gemaakteonkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover devaststelling verband houdt met directe schade in de zin van deze Overeenkomst;

d) redelijkerwijs gemaakte onkosten omschade te voorkomen of te beperken, voor zover de Klant kan aantonen dat dezeonkosten zijn geleid tot een beperking van de directe schade in de zin vandeze Overeenkomst.

4. Verkoper is niet aansprakelijk voor andere schadedan directe schade zoals omschreven in het vorige lid, waaronder gevolgschadevoortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst, met inbegrip van, zonderenige beperking, winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingenen overige soortgelijke financiële verliezen zoals verlies van goodwill ofgoede naam of andere incidentele, indirecte schade, of schadevergoeding bijwijze van straf of voorbeeld, van welke aard dan ook, ongeacht de vraag of de KlantVerkoper in kennis heeft gesteld van dergelijke mogelijke schade,schadevergoeding of verlies.

5. Het recht van de Klant om schadevergoeding te eisenkrachtens deze Overeenkomst, op grond van onrechtmatige daad of anderszins,vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevondennaar aanleiding waarvan de vordering of procedure is ingesteld.

6. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemenevoorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewusteroekeloosheid van Verkoper.

#9 Overmacht

1. de Verkoper wordt, indien en zolang hij in die positie verkeert, door een omstandigheid die een teken is van de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan wordentoegerekend, niet verhinderd een enigeverplichting uit de Overeenkomst te halen. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgevingen jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzakenwaarop Verkoper geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van deOvereenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen:(extreem) slechte weersomstandigheden en een doen of nalaten van derden waarvanVerkoper afhankelijk is, zoals haar leveranciers.

2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van deOvereenkomst onmogelijk blijft maken, zijn Partijen gerechtigd deOvereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. Indien Verkoper bij het intreden van deovermachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, ofslechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, het wordt gerechtvaardigd door het feit dat het, wat de uitvoering van de Overeenkomst betreft, noodzakelijk is zich ervan te vergewissen dat de Regering op de hoogte is van het feit indien zij te maken heeft met een op zichzelf staande Overeenkomst.

Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderdtoepassing van het vorige deksel, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

#10 Opschorting en Ontbinding

1. Verkoper is, indien de omstandigheden van het gevalzulks redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomstop te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk teontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit deOvereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluitenvan de Overeenkomst bij Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grondgeven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

2. Indien de Klant in staat van faillissement geraakt,(voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, de Wet Schuldsanering NatuurlijkePersonen op hem van toepassing wordt verklaard of zijn ondercuratelestelling isaangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de Klantwordt gelegd, is Verkoper gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Klant reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming vande uit hoofde van de Overeenkomst door hem verschuldigde en nog verschuldigdende bedragen heeft gesteld.

3. Voorts is Verkoper gerechtigd de Overeenkomst teontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aardzijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of instandhouding daarvanin redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

4. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm vanschadevergoeding in verband met het door bij Verkoper op grond van dit artikeluitgeoefende opschorting- of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien deomstandigheden die tot ontbinding van de Overeenkomst hebben geleid,redelijkerwijs voor risico van bij Verkoper behoren te komen, de Klant tenhoogste aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de prijs naarevenredigheid van het ten gevolge van de ontbinding niet uitgevoerde c.q. uitte voeren gedeelte van de Overeenkomst.

5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de Klantverplichting de schade die Verkoper ten gevolge van de opschorting of ontbindingvan de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.

6 Indien Verkoper de Overeenkomst op grond van ditartikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Klant terstond opeisbaar.

#11 Slotbepalingen

1. Op elkeOvereenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingenis uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullenniet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebbeningespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

3. alle geschillendie verband houden met Overeenkomsten tussen Verkoper en de Klant, waarop dezevoorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van dekantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in hetarrondissement waarin Verkoper haar vestigingsplaats heeft. Het staat Verkoperevenwel vrij het geschil voor te leggen aan de op de grond van de wet bevoegderechter, zulks ter keuze van Verkoper.

4. Verkoper magrechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Klant daarvanonverwijld op de hoogte stellen. Indien de Klant deze overdracht vanverplichtingen aan (een) derde(n) niet acceptabel vindt, kan deze deOvereenkomst beëindigen.